Shabu Shabu by jcandeli on Flickr.

Shabu Shabu by jcandeli on Flickr.